Categorieën

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Soed Idee

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
In bijlage I is een modelformulier voor herroeping toegevoegd;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Atelier Soed Idee;

3. Atelier Soed Idee: de rechtspersoon die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Atelier Soed idee

Post en bezoekadres:
Heggerweg 19
8171 PL Vaassen

06-42582855
info@soedidee.nl
www.soedidee.nl

KVK-nummer: 53208372
BTW nummer: NL138234188B01

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Atelier Soed Idee in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atelier Soed Idee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Atelier Soed Idee gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Atelier Soed Idee en consument, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 
Artikel 3. Aanbod
1. Atelier Soed Idee doet een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website of email met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden producten en diensten.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Atelier Soed Idee kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Het aanbod is vrijblijvend. Atelier Soed Idee is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

5. Indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat en de consument dit kon begrijpen, is Atelier Soed Idee niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.

Artikel 4. Aanvaarding
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden aanvaard. Dit geschiedt door het plaatsen van een bestelling en het akkoord gaan met bijbehorende voorwaarden.

2. Atelier Soed Idee zal via de elektronische weg een ontvangstbevestiging van de bestelling toesturen.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

4. Atelier Soed Idee behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren als zij goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.

5. Indien de consument onjuiste gegevens verstrekt voldoet Atelier Soed Idee pas aan haar, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Atelier Soed Idee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Atelier Soed Idee kenbaar heeft gemaakt.

3. De levering vindt plaats via de standaard verzending van PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld. De verschillende verzendopties kan de consument aanvinken tijdens het bestelproces in de webwinkel.

4. De bestelling is verzekerd tot een bedrag van € 50,00 wanneer er voor aangetekend versturen wordt gekozen. Als de consument hier gebruik van wenst te maken, kan zij bij de afleveropties kiezen voor aangetekend versturen.

5. Indien de totale bestelling meer dan € 75,00 bedraagt, betaalt de consument geen verzendkosten.

6. De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Bij betaling vooraf verstuurt Atelier Soed Idee de bestelde producten in de regel binnen twee à drie werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL. Atelier Soed Idee zal in ieder geval gehouden zijn binnen 30 dagen te leveren.

7. Indien niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de consument akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

9. Atelier Soed Idee zal zich inspannen om een vervangend soortgelijk product met soortgelijke kwaliteit beschikbaar te stellen indien de levering van een product onmogelijk blijkt te zijn.

10. Het risico van het product gaat van Atelier Soed Idee over op de consument op het moment dat het product op het opgegeven afleveradres is afgeleverd (en bij aangetekend versturen is getekend).  Als de consument het product in de winkel koopt gaat het risico over bij overdracht van het product.

11. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

12. De consument kan er ook voor kiezen de bestelling af te komen halen op: Heggerweg 19 te Vaassen. De consument kan door middel van het zenden van een email of telefonisch een afspraak maken.
 
13. De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. Na het verzenden van de order zal door Atelier Soed Idee ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.

Artikel 5. Prijs
1. De prijzen die op de website staan vermeld zijn prijzen inclusief omzetbelasting.

2. Indien er kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.

3. Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven.

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Atelier Soed idee dit heeft afgesproken en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6 Betaling
1. De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Atelier Soed Idee is vrij te bepalen welke betaalmethode zij aanbiedt.

2. Als er extra kosten aan een bepaalde betaalmethode zal zijn verbonden zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

3. Na het verstrijken van de hierboven genoemde betaaltermijn is de consument over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten in en buiten rechte die Atelier Soed Idee dient te maken zijn voor rekening van de consument.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.

5. Als de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, komt de bestelling automatisch te vervallen.

6. Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse met pin of contant betalen.

Artikel 7 Herroeping
1. De consument heeft het recht haar product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Bij deze algemene voorwaarden zal aan de consument een modelformulier ter beschikking worden gesteld. De consument kan het modelformulier per post of email terugzenden aan Atelier Soed Idee. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

2. Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

4. De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Atelier Soed Idee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5. De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

6. De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

7. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Atelier Soed Idee geretourneerd worden.

8. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Atelier Soed Idee zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.

10. Diensten die worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 Garantie en Service
1. De door Atelier Soed Idee te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. Indien het geleverde product of dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dient de consument binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email Atelier Soed Idee op de hoogte te stellen.

3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Atelier Soed Idee in staat is adequaat te reageren.

4. De consument stelt Atelier Soed Idee in de gelegenheid een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

6. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

7.  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Atelier Soed Idee zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dit tijdig is aangegeven, dan zal Atelier Soed Idee, binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van Atelier Soed Idee, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Atelier Soed Idee is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Atelier Soed Idee.

2. Indien Atelier Soed Idee, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht is Atelier Soed idee niet gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Atelier Soed Idee geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval, staking, brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen, niet of niet tijdige levering van leveranciers en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding.

Artikel 11 Klachten
1. Indien er een klacht bestaat over een product, dienst of service van Atelier Soed Idee kan de consument, telefonisch, per email of post een klacht indienen.

2. De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord.

3. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

4. Atelier Soed Idee zal in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen.

5. Atelier Soed Idee zal bij gegrondbevinding van de klacht het product vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding aan de consument voldoen.

Artikel 12 Spaarpunten
1. Bij iedere € 10,00 die de consument bij Atelier Soed Idee in de webwinkel besteedt, krijgt zij
1 spaarpunt.

2. De spaarpunten worden tijdens het bestelproces weergegeven in de "winkelwagen".
Iedere spaarpunt is € 0,50 waard.

3. Als de bestelling door Atelier Soed Idee verzonden is worden de spaarpunten bijgeschreven in het betreffende account.

4. Bij de volgende bestelling (vanaf € 25,00) kan de consument de spaarpunten direct inwisselen

5. De verzendkosten worden niet meegerekend voor de spaarpunten. De consument ontvangt geen spaarpunten op clubs, workshops, weekenden etc. De spaarpunten zijn alleen geldig bij aankopen via de webwinkel.

Artikel 13 Workshops
1. Het is mogelijk om middels de webshop of via een email een aanmelding te plaatsen voor een workshop.

2. Iedere workshop heeft plek voor maximaal 8 cursisten. Bij onvoldoende animo zal de workshop worden geannuleerd. Een al gedane betaling zal volledig worden terugbetaald.

3. Bij annulering door een cursist zal zij dit uiterlijk 7 dagen van tevoren per email aan Atelier Soed Idee kenbaar maken. Er is dan geen cursusgeld verschuldigd.

4. Annuleert de consument later dan 7 dagen, maar binnen 48 uur, van tevoren dan is de helft van het cursusgeld verschuldigd.

5. Bij latere annulering zal het volledige bedrag van de workshop in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Persoonsgegevens
1. Atelier Soed Idee verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15 Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen op de website (waaronder auteursrechten op teksten en afbeeldingen alsook eventuele geregistreerde merken) liggen bij Atelier Soed Idee en/of haar licentiegevers.

2. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier Soed Idee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 16 Veilige omgeving
1. Atelier Soed Idee draagt zorg voor een beveiligde webomgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Artikel 17 Slotbepalingen
1. Op overeenkomsten tussen Atelier Soed Idee en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Indien een bepaling nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Aanmelden Nieuwsbrief