Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Openingstijden
  • Met liefde verpakt
  • Snelle verzending in de rode envelop
  • Service with a smile
  • Klassiek & Landelijk Borduren

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Soed Idee
 

 

Artikel 1. Definities en identiteit Atelier Soed Idee

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. (In bijlage I is een modelformulier voor herroeping toegevoegd);

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Atelier Soed Idee;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Atelier Soed Idee: de eenmanszaak die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.


Atelier Soed idee Post- en bezoekadres:
Heggerweg 19
8171 PL Vaassen


0578-720010
info@soedidee.nl
www.soedidee.nl


KVK-nummer: 53208372
BTW nummer: NL001657411B34


5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Atelier Soed Idee in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atelier Soed Idee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


7. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Atelier Soed Idee gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atelier Soed Idee en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen.

2.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3. Aanbod

1. Atelier Soed Idee doet een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website of email met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden producten en diensten.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Atelier Soed Idee kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit worden vermeld.

5. Indien het aanbod een kennelijke verschrijving, vergissing of fout bevat en de consument dit kon begrijpen, is Atelier Soed Idee niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.


Artikel 4. Aanvaarding

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden aanvaard.

2. Atelier Soed idee kan zich, met in achtneming van de wet- en regelgeving, op de hoogte brengen of er aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan of andere voorwaarden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Atelier Soed Idee behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren als zij goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan of extra voorwaarden te verbinden.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atelier Soed Idee ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Atelier Soed Idee is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

5. Indien de consument onjuiste gegevens verstrekt voldoet Atelier Soed Idee pas aan haar, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6. Atelier Soed Idee zal aan de consument in ieder geval de volgende informatie verstrekken:
a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
b. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

c. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
d. het adres van de vestiging van Ateliers Soed Idee waar de consument met klachten terecht kan;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, evt. teruglevering zaken en kosten;
f. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
g. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
h. de kosten van aflevering;
i. wijze van betaling,
j. aflevering of uitvoering van de overeenkomst/termijn op afstand;
k. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is, minimum duur;
l. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Ook eventuele andere informatie zal worden verstrekt als dit uit wet- en regelgeving voortvloeit.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Atelier Soed Idee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Atelier Soed Idee kenbaar heeft gemaakt.

3. De levering vindt plaats via de standaard verzending van PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld. De verschillende verzendopties kan de consument aanvinken tijdens het bestelproces in de webwinkel.

4. Indien de totale bestelling meer dan € 50,00 bedraagt, betaalt de consument geen verzendkosten.

5. De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Bij betaling vooraf verstuurt Atelier Soed Idee de bestelde producten in de regel binnen twee à drie werkdagen na ontvangst van de betaling, via PostNL. Atelier Soed Idee zal in ieder geval gehouden zijn binnen 30 dagen te leveren.

6. Indien het product niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de consument akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7. De consumenten ontvangt een betaald bedrag onverwijld terug. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

8. Atelier Soed Idee zal zich inspannen om, naar wens van een consument, een vervangend soortgelijk product met soortgelijke kwaliteit beschikbaar te stellen indien een levering van een product onmogelijk blijkt te zijn.

9. Het risico van het product gaat van Atelier Soed Idee over op de consument op het moment dat het product op het opgegeven afleveradres is afgeleverd (en bij aangetekend versturen is getekend). Als de consument het product in de winkel koopt gaat het risico over bij overdracht van het product.

10. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

11. De consument kan er ook voor kiezen de bestelling af te komen halen op: Heggerweg 19 te Vaassen. De consument kan door middel van het zenden van een email of telefonisch een afspraak maken.

12. De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. In ieder geval na het verzenden van de order zal door Atelier Soed Idee ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.

13. De consument verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder valt ook eventuele beperkte mobiliteit, maar ook eventuele bijzondere wensen waar Atelier Soed Idee al dan niet op in kan gaan.


Artikel 6. Prijs
 

1. De prijzen die op de website staan vermeld zijn prijzen inclusief omzetbelasting.

2. Indien er kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.

3. Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven.

4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 


Artikel 7. Betaling

1. De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.

2. Partijen kunnen ook onderling betaalafspraken maken.

3. Als er extra kosten aan een bepaalde betaalmethode zal zijn verbonden zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden wat betreft de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5. Na het verstrijken van een betaaltermijn is de consument, na ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle redelijke kosten in en buiten rechte die Atelier Soed Idee dient te maken zijn voor rekening van de consument.

6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.

7. Als de betaling of de keuze tot een andere betalingsmogelijkheid in een online bestelproces niet is afgerond, is er geen bestelling geplaatst.

8. Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse met pin of contant betalen.


Artikel 8. Herroeping en uitsluiting

1. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument in beginsel, bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte een zogenaamd herroepingsrecht.

2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden

3. Deze 14 dagen gaan in op de dag die volgt op het ontvangen van het product.

4. Er zal aan de consument een modelformulier ter beschikking worden gesteld. De consument kan het modelformulier per post of email terugzenden aan Atelier Soed Idee. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

5. Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

6. De bedenktijd gaat in als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld op: de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.

7. De bedenktijd gaat in als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen op: de dag nadat de consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

8. De bedenktijd gaat in bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode op: de dag nadat de consument het eerste product heeft ontvangen.

9. De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen of te overhandigen aan Atelier Soed Idee.

10. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product. 

11. De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering als zij zich hier niet aan houdt.

12. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Atelier Soed Idee geretourneerd worden.

13. De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Atelier Soed Idee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

14. Als het gaat om gedeeltelijke retournering dan ontvangt de consument het orderbedrag dat ziet op de producten die zijn herroepen. De verzendkosten worden dan niet gecrediteerd.

15. Atelier Soed Idee mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

16. De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

17. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, wordt de overeenkomst ontbonden.

18. Atelier Soed Idee zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee in ieder geval doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.

19. Diensten die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.


Artikel 8 Klachten

1. De door Atelier Soed Idee te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. Indien het geleverde product of de dienst niet aan de overeenkomst voldoet (non-conformiteit), dient de consument binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of wanneer zij het gebrek had behoren te ontdekken schriftelijk of per email Atelier Soed Idee op de hoogte te stellen.

3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Atelier Soed Idee in staat is adequaat te reageren.

4. De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord,

5. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Atelier Soed Idee in ieder geval binnen deze termijn een ontvangstbevestiging toesturen en eventuele vragen stellen om de klacht zo goed als mogelijk te behandelen. De consument stelt Atelier Soed Idee in de gelegenheid een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Het is belangrijk je aankoopbewijs te bewaren.

7. Atelier Soed Idee is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument.

8. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van eventuele garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in ieder geval, in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Atelier Soed Idee zijn verricht;
- indien het aankoopbewijs niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
9. "Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [atelier @soedidee.nl]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."


Artikel 9. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Atelier Soed Idee is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

2. Voordat tot aansprakelijkheidstelling over wordt gegaan stelt opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming Atelier Soed Idee.

3. Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, althans enkel voor dat gedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met eventueel eigen risico

4. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Atelier Soed Idee is de deelnemer aansprakelijk voor door haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Atelier Soed Idee als van derden, alsook aan personen.

5. Atelier Soed Idee niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar, uitgaande activiteiten.

6. In geval van overmacht is Atelier Soed idee niet gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

7. Bij overmacht is de tekortkoming niet te wijten aan schuld en komt niet voor rekening van Atelier Soed Idee volgens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen.

8. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Atelier Soed Idee geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval epidemieën, arbeidsongeschiktheid, staking, brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding bij zowel Atelier Soed Idee en leveranciers.

9. De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen en overmachtsbepalingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Atelier Soed Idee.


Artikel 10 Spaarpunten

1. Bij iedere € 10,00 die de consument bij Atelier Soed Idee in de webwinkel besteedt, krijgt zij 1 spaarpunt in haar account.

2. De spaarpunten worden tijdens het bestelproces weergegeven in de "winkelwagen" en na inloggen in het account van de consument.
Iedere spaarpunt is € 0,50 waard.

3. Als de bestelling door Atelier Soed Idee verzonden is worden de spaarpunten bijgeschreven in het betreffende account. Voor spaarpunten is het dus belangrijk een account aan te maken.

4. Bij de volgende bestelling (vanaf € 25,00) kan de consument de spaarpunten direct inwisselen.

5. De verzendkosten worden niet meegerekend voor de spaarpunten. De consument ontvangt geen spaarpunten op clubs, workshops en dergelijke. De spaarpunten zijn alleen geldig bij aankopen via de webwinkel.


Artikel 11 Workshop

1. Het is mogelijk om middels de webshop of via een email een aanmelding te plaatsen voor een workshop.

2. Iedere workshop heeft plek voor maximaal 8 cursisten. Bij onvoldoende animo (dit zal vooraf kenbaar worden gemaakt) zal de workshop, tenminste 14 dagen van tevoren, worden geannuleerd. Een al gedane betaling zal volledig worden terugbetaald.

3. Consument is gerechtigd om tussentijds op te zeggen.

4. Tot 7 dagen van tevoren zullen in ieder geval geen gelden verschuldigd zijn.

5. Bij tussentijdse opzegging vanaf 7 dagen maar eerder dan 48 uur van tevoren zal door de consument een redelijke vergoeding, zoals bedoeld in 7:400 t/m 7:413 BW, dienen te worden betaald. Deze wordt vastgesteld op 50% van het totaalbedrag.

6. Bij latere tussentijds opzegging zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

7. Het is mogelijk om een plaats in de betreffende workshop over te dragen aan iemand die voldoet aan de voorwaarden die voor de overeenkomst gelden. Dit kan alleen als Atelier Soed idee voor het begin van de workshop binnen een redelijke termijn van 7 dagen voorafgaand via een duurzame gegevensdrager op de hoogte wordt gesteld.

8. Degene die de workshop overdraagt en degene die de workshop overneemt, zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende betalingen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht.

9. Atelier Soed Idee is gerechtigd redelijke, daadwerkelijke kosten in rekening te brengen voor de overdracht.


Artikel 11 Persoonsgegevens

1. Atelier Soed Idee verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy en cookiestatement.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende producten en gebruikte materialen op de website, maar ook bij clubs of workshops (waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten op teksten en afbeeldingen alsook eventuele geregistreerde merken) liggen bij Atelier Soed Idee en/of haar licentiegevers.

2. Producten en materialen waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen in huiselijke kring worden gebruikt.

3. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier Soed Idee. Consument vrijwaart Atelier Soed Idee voor eventuele aanspraken van derden in verband hiermee.


Artikel 13 Veilige omgeving

1. Atelier Soed Idee zal zich inspannen zorg te dragen voor een beveiligde webomgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.


Artikel 14 Termijnen
 

1. Iedere aansprakelijkheid Atelier Soed Idee vervalt in elk geval na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop een opdracht door voltooiing of op andere wijze is geëindigd.

2. Elke bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een aanspraak te beroepen, vervalt indien niet binnen bekwame tijd nadat de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, schriftelijk en met redenen omkleed ter zake is geprotesteerd.

3. Iedere rechtsvordering (en ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als deze niet uiterlijk binnen 1 jaar door opdrachtgever na het schriftelijke en met redenen omklede protest in rechte aanhangig is gemaakt.

4. Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of als zij in strijd zijn met enig dwingend consumentenrechtelijke bepaling.


Artikel 15 Slotbepalingen

1. Op overeenkomsten tussen Atelier Soed Idee en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Atelier Soed Idee wijst u op het bestaan van het Europees ODR platform.

3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

4. Als een bepaling in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat deze, al dan niet voor een gedeelte, nietig is of vernietigd worden, dan blijven andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Wij hebben vakantie!
De webshop is gesloten tot 4 juni 2024.
Vanaf 5 juni zijn we weer bereikbaar
en versturen we weer rode enveloppen.