info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Soed Idee

Artikel 1. Definities en identiteit Atelier Soed Idee
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. (In bijlage I is een modelformulier voor herroeping toegevoegd);

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Atelier Soed Idee;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Atelier Soed Idee: de rechtspersoon die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Atelier Soed idee
Post- en bezoekadres:
Heggerweg 19
8171 PL Vaassen

0578-720010
info@soedidee.nl
www.soedidee.nl

KVK-nummer: 53208372
BTW nummer: NL001657411B34

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Atelier Soed Idee in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atelier Soed Idee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Atelier Soed Idee gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Atelier Soed Idee en consument, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling aanvaardt de consument de inhoud van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3. Aanbod
1. Atelier Soed Idee doet een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website of email met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden producten en diensten.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Atelier Soed Idee kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4. Het aanbod is vrijblijvend. Atelier Soed Idee is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

6. Indien het aanbod een kennelijke verschrijving, vergissing of fout bevat en de consument dit kon begrijpen, is Atelier Soed Idee niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.

Artikel 4. Aanvaarding
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden aanvaard. Dit geschiedt door het plaatsen van een bestelling, het akkoord gaan met bijbehorende voorwaarden en het doen van een betaling/kiezen betalingsmogelijkheid.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atelier Soed Idee ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

4. Atelier Soed Idee behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren als zij goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.

5. Indien de consument onjuiste gegevens verstrekt voldoet Atelier Soed Idee pas aan haar, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6.  Atelier Soed Idee zal uiterlijk bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van Ateliers Soed Idee waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
e. de kosten van aflevering;
f. wijze van betaling,
g. aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
h. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
i. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

7. In geval van een langer durende overeenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Atelier Soed Idee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Atelier Soed Idee kenbaar heeft gemaakt.

3. De levering vindt plaats via de standaard verzending van PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld. De verschillende verzendopties kan de consument aanvinken tijdens het bestelproces in de webwinkel.

4. De bestelling is verzekerd tot een bedrag van € 100,00 wanneer er voor aangetekend versturen wordt gekozen. Als de consument hier gebruik van wenst te maken, kan zij bij de afleveropties kiezen voor aangetekend versturen.

5. Indien de totale bestelling meer dan € 50,00 bedraagt, betaalt de consument geen verzendkosten.

6. De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Bij betaling vooraf verstuurt Atelier Soed Idee de bestelde producten in de regel binnen twee à drie werkdagen na ontvangst van de betaling, via PostNL. Atelier Soed Idee zal in ieder geval gehouden zijn binnen 30 dagen te leveren.

7. Indien het product niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de consument akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

9. Atelier Soed Idee zal zich inspannen om, naar wens van een consument, een vervangend soortgelijk product met soortgelijke kwaliteit beschikbaar te stellen indien een levering van een product onmogelijk blijkt te zijn.

10. Het risico van het product gaat van Atelier Soed Idee over op de consument op het moment dat het product op het opgegeven afleveradres is afgeleverd (en bij aangetekend versturen is getekend).  Als de consument het product in de winkel koopt gaat het risico over bij overdracht van het product.

11. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

12. De consument kan er ook voor kiezen de bestelling af te komen halen op: Heggerweg 19 te Vaassen. De consument kan door middel van het zenden van een email of telefonisch een afspraak maken.

13. De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. Na het verzenden van de order zal door Atelier Soed Idee ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.

Artikel 6. Prijs
1. De prijzen die op de website staan vermeld zijn prijzen inclusief omzetbelasting.

2. Indien er kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.

3. Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Atelier Soed idee dit heeft afgesproken en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten. Voor de gevolgen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Atelier Soed Idee is ondernemer niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7. Betaling
1. De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Atelier Soed Idee is vrij te bepalen welke betaalmethoden zij aanbiedt.

2. Atelier Soed Idee kan vragen om een betaling vooraf. Betaling achteraf kan via Billink.

3. Als er extra kosten aan een bepaalde betaalmethode zal zijn verbonden zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

4. Na het verstrijken van een betaaltermijn is de consument, na ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten in en buiten rechte die Atelier Soed Idee dient te maken zijn voor rekening van de consument.

5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.

6. Als de betaling of de keuze tot een andere betalingsmogelijkheid in het bestelproces niet is afgerond, komt de bestelling automatisch te vervallen.

7. Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse met pin of contant betalen.

Artikel 8. Herroeping en uitsluiting
1. De consument heeft het recht haar product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Bij deze algemene voorwaarden zal aan de consument een modelformulier ter beschikking worden gesteld. De consument kan het modelformulier per post of email terugzenden aan Atelier Soed Idee. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

2. Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. De bedenktijd gaat in als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld op: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

4. De bedenktijd gaat in als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen op: de dag waarop de consument. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

5. De bedenktijd gaat in bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode op: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

6. De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen of te overhandigen aan Atelier Soed Idee.

7. De consument zendt het product dan terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de eventueel door Atelier Soed Idee verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product.

8. De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Atelier Soed Idee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Als het gaat om gedeeltelijke retournering dan ontvangt de consument het orderbedrag dat ziet op de producten of diensten die zijn herroepen.  De verzendkosten worden dan niet gecrediteerd.

9. Atelier Soed Idee mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10. De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

11. De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

12. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Atelier Soed Idee geretourneerd worden.

13. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

14. Atelier Soed Idee zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.

15. Diensten die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 Garantie en Service
1. De door Atelier Soed Idee te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. Indien het geleverde product of de dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dient de consument binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email Atelier Soed Idee op de hoogte te stellen, tenzij deze termijn in strijd is met enig dwingendrechtelijke bepaling.

3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Atelier Soed Idee in staat is adequaat te reageren.

4. De consument stelt Atelier Soed Idee in de gelegenheid een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

6. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

7. Atelier Soed Idee is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

8. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Atelier Soed Idee zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dit tijdig is aangegeven, dan zal Atelier Soed Idee, binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van Atelier Soed Idee, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en overmacht
1. Atelier Soed Idee is aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in de uitvoering van de overeenkomst.

2. Voordat tot aansprakelijkheidstelling over wordt gegaan stelt opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming Atelier Soed Idee.

3. Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met eventueel eigen risico.

4. In geval van overmacht is Atelier Soed idee niet gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

5. Bij overmacht is de tekortkoming niet te wijten aan schuld en komt niet voor rekening van Atelier Soed Idee volgens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen.

6. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Atelier Soed Idee geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval epidemieën, arbeidsongeschiktheid, staking, brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding bij zowel Atelier Soed Idee en leveranciers.

7. Eventuele beperkingen gelden zowel voor contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.

8. De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen en overmachtsbepalingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Atelier Soed Idee.

Artikel 10 Klachten
1. Indien er een klacht bestaat over een product, dienst of service van Atelier Soed Idee kan de consument, telefonisch, per email of post een klacht indienen.

2. De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord, hiermee wordt in ieder geval bedoeld het toesturen van een ontvangstbevestiging en het eventueel stellen van vragen van de klacht om deze zo goed als mogelijk te behandelen.

3. Atelier Soed Idee zal in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen.

4. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

5. Atelier Soed Idee zal bij gegrondbevinding van de klacht het product vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding aan de consument voldoen.

Artikel 11 Spaarpunten
1. Bij iedere € 10,00 die de consument bij Atelier Soed Idee in de webwinkel besteedt, krijgt zij 1 spaarpunt in haar account.

2. De spaarpunten worden tijdens het bestelproces weergegeven in de "winkelwagen" en na inloggen in het account van de consument.
Iedere spaarpunt is € 0,50 waard.

3. Als de bestelling door Atelier Soed Idee verzonden is worden de spaarpunten bijgeschreven in het betreffende account. Voor spaarpunten is het dus belangrijk een account aan te maken.

4. Bij de volgende bestelling (vanaf € 25,00) kan de consument de spaarpunten direct inwisselen.

5. De verzendkosten worden niet meegerekend voor de spaarpunten. De consument ontvangt geen spaarpunten op clubs, workshops, weekenden etc. De spaarpunten zijn alleen geldig bij aankopen via de webwinkel.

Artikel 12 Workshops en weekend
1. Het is mogelijk om middels de webshop of via een email een aanmelding te plaatsen voor een workshop of weekend.
2. Iedere workshop heeft plek voor maximaal 8 cursisten. Bij onvoldoende animo zal de workshop, tenminste 14 dagen van tevoren, worden geannuleerd. Een al gedane betaling zal volledig worden terugbetaald.
3. Consument is gerechtigd om tussentijds op te zeggen.
4. Tot 7 dagen van tevoren zullen in ieder geval geen gelden verschuldigd zijn.
5. Bij tussentijdse beëindiging vanaf 7 dagen maar eerder dan 48 uur van tevoren zal door de consument een redelijke vergoeding, zoals bedoeld in 7:400 t/m 7:413 BW, dienen te worden betaald. Deze wordt vastgesteld op 50% van het totaalbedrag.
6. Bij latere beëindiging zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
7. Ieder weekend heeft plek voor maximaal 20 cursisten. Bij onvoldoende animo zal het weekend, tenminste 30 dagen van tevoren, worden geannuleerd. Een al gedane betaling zal volledig worden terugbetaald.
8. Consument is gerechtigd om tussentijds op te zeggen.
9. Tot 30 dagen van tevoren zullen in ieder geval geen gelden verschuldigd zijn.
10. Bij tussentijdse beëindiging vanaf 30 dagen, maar eerder dan 7 dagen zal door de consument een redelijke vergoeding, zoals bedoeld in 7:400 t/m 7:413 BW, dienen te worden betaald. Deze wordt vastgesteld op 50% van het totaalbedrag.
11. Bij latere beëindiging zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.Artikel 13 Persoonsgegevens
1. Atelier Soed Idee verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy en cookiestatement.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende producten en gebruikte materialen op de website, maar ook bij clubs, workshops of weekenden (waaronder , maar niet uitsluitend, auteursrechten op teksten en afbeeldingen alsook eventuele geregistreerde merken) liggen bij Atelier Soed Idee en/of haar licentiegevers.

2. Producten en materialen waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen in huiselijke kring worden. gebruikt.

3. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier Soed Idee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Artikel 15 Veilige omgeving
1. Atelier Soed Idee draagt zorg voor een beveiligde webomgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Artikel 16 Slotbepalingen
1. Op overeenkomsten tussen Atelier Soed Idee en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Als een bepaling in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat deze nietig is of vernietigd worden, dan blijven andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Meer informatie leest u op de "Cookies" pagina.